Vegyi anyagok szabályozása

A magyar jogrendben a vegyi anyagok forgalomba hozatalának szabályozása alapvetően a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvénnyel valósul meg, amit egyes ágazatokra vonatkozó szabályozás, pl. a növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény egészít ki. Az utóbbi időben jelentős változást hozott az EU tagállamokra közvetlenül érvényes, a vegyi anyagok regisztrálását, értékelését, engedélyezését és korlátozását szabályozó ún. REACH rendelet, továbbá a vegyi anyagok osztályozásának, címkézésének és csomagolásának (CLP) új szabályait tartalmazó rendelet.

Az 1907/2006/EK számú rendeletet (REACH) 2007. június 1-jén lépett hatályba, rendelkezéseit (néhány kivételtől eltekintve) pedig már 2008. június 1-jétől alkalmazni kell. A rendelet oly módon szolgálja az emberi egészség és a környezet védelmét, hogy előírja az EU-ban használt vegyi anyagokkal kapcsolatos információk összegyűjtését és rendszerezését. Ez az adatbázis nyújtja a vegyi anyagok európai szintű szabályozásának alapját. Az adatok megszerzésével kapcsolatos felelősség, valamint anyagi és adminisztratív terhek, melyeket eddig a hatóságok viseltek, mostantól az ipar és kereskedelem szereplőire hárulnak. Az anyagokkal kapcsolatos adatok elérhetők a nyilvánosság számára, ami a tudatos fogyasztói magatartást is fejleszteni fogja. Ugyancsak fejlődni fog a veszélyes anyagokat helyettesítő lehetőségeket célba vevő kutatás és fejlesztés is, számos, jelenleg használt veszélyes anyagot kevésbé egészség- és környezetkárosító anyaggal váltják ki. A REACH kifejezetten támogatja a gerinces állatokon végzett kísérletek számának csökkentését és a veszélyességi jellemzőket ún. alternatív vizsgálati módszerekkel is megállapíthatóvá teszi.

A vegyi anyagok gyártása és kereskedelme globális szintű, a kapcsolatos veszélyek pedig azonosak az egész világon. Ezért ésszerű és hasznos, ha azonos termékek esetén a veszélyek besorolásának eredménye és jelölése is azonos az egyes országokban. Ennek a célnak a megvalósításában fontos lépés volt, hogy 2002 decemberében az Egyesült Nemzetek Szervezetének a veszélyes áruk szállításával és a vegyi anyagok besorolásának és címkézésének globálisan harmonizált rendszerével foglalkozó szakértői bizottsága elfogadta az osztályozás és címkézés globálisan harmonizált rendszerét (GHS). A rendszernek az Európai Unióban érvényesítendő szabályait a 1272/2008/EK számon kihirdetett rendelet adja közre és teszi azok alkalmazását kötelezővé. Ez az ún. osztályozási-címkézési-csomagolási (CLP) rendelet már 2009. januártól hatályos, de anyagokra csak 2010. december 1-től, keverékekre 2015. június 1-től kell az új szabályokat alkalmazni

Mind a REACH, mind a CLP számos új rendelkezést léptet érvénybe. Ezeknek hazánkban történő alkalmazását már működő intézmények biztosítják. A szabályok egy része a gyártó felelősségére utal. Az állam az ipari szereplők feladatainak tisztázására, intézkedésük előkészítésére megfelelő tájékoztatási lehetőségeket és képzési programokat biztosít. Tekintettel arra, hogy a vegyszerek igen nagy hányadánál a gyártás, forgalomba hozatal és főleg a felhasználás több ágazatban tesz szabályozást indokolttá, az ezek közötti összhang biztosítása nagyon fontos. Bár a szabályok meghatározóan a vegyiparra vonatkoznak, de azt nem lehet kizárólagosan értelmezni. A vegyszerek tulajdonságaira vonatkozó ismeretek megszerzése és terjesztése jelentős teret foglal el a szabályok között és alkalmat ad a felhasználással járó veszélyek felismerésére és elkerülésére. Éppen ezek az ismeretek azok, amiket egészség- és környezetvédelmi szempontból is igénylünk és a vegyi anyagok előállításától a kidobásáig terjedő életciklusában fellépő kockázatok értékelésénél fontosnak tartunk.

Forrás: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

http://www.kvvm.hu/index.php?pid=9&sid=49


« Vissza